Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de Ondernemer

 • Naam ondernemer: Lā Nani
 • Adres: Marcus Aureliuslaan 3F, 2493 ZW Den Haag (geen bezoekadres)
 • E-mailadres: hello@la-nani.com
 • KvK-nummer: [Voeg KvK-nummer hier toe]
 • BTW-nummer: [Voeg BTW-nummer hier toe]

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Lā Nani en elke overeenkomst tussen ons en de klant.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, is de tekst van deze voorwaarden beschikbaar.

Artikel 3 – Het Aanbod

 • Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk vermeld.
 • Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding verbonden zijn.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding van het aanbod door de klant.
 • Na aanvaarding bevestigen wij de bestelling elektronisch.
 • Wij verstrekken de klant bij het product alle relevante informatie.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 • Klanten kunnen een product binnen 14 dagen retourneren zonder opgave van redenen.
 • De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het product die ontstaat door het gebruik verder dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen.

Artikel 6 – Kosten in geval van Herroeping

 • Als de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Wij vergoeden alle betalingen van de klant, inclusief leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant ons de herroeping meldt.

Artikel 7 – Levering en Uitvoering

 • Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ons kenbaar heeft gemaakt.
 • Wij voeren geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 3 dagen uit, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling

 • Wij bieden verschillende veilige betaalmethoden zoals Creditcard, PayPal, iDEAL, Bancontact/Mr. Cash, en Sofort.
 • De klant is verplicht tot betaling binnen de gestelde termijnen.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 • Wij hanteren een klachtenprocedure die voldoende bekend is gemaakt.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

Artikel 10 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Lā Nani en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.